fejlec

?ARANYOS? KÓSTOLGATÓ
2015 / 2016.
Kedves Nagycsoportos Óvodások!
Szeretettel várunk Titeket és Szüleiteket a
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany
János Általános Iskolába!
Érdemes eljönnöd hozzánk, mert megismerkedhetsz leendő osztálytársaiddal, a
tanító nénikkel, izgalmas kézműves, dalos ? játékos foglalkozásokon vehetsz
részt, a tornateremben szabadon játszhatsz, és nem utolsó sorban bepillantást
nyerhetsz az iskola mindennapjaiba.
2
Kedves Érdeklődő!
ISKOLÁNKRÓL
Iskolánk a Széchenyivárosban található, 1972-ben alakult. Hagyományos nyolcosztályos
iskola, fő profilja a személyiségfejlesztés, nemcsak az oktatás, hanem a nevelés területén is.
Kiemelt oktatási területek:
? anyanyelvi nevelés
? természettudományos nevelés
? egészséges életmódra nevelés
? informatika
? idegennyelv-oktatás
Iskolánkban az alsó tagozaton délelőtti tanítás folyik, délután pedig minden évfolyamon
osztály szinten működik a napközi. Felső tagozaton délelőtti tanítás van, délután tanulószobát
biztosítunk.
Első osztályainkban az olvasás- és írástanítás a hagyományos hangoztató-elemző-összetevő
módszerrel történik, mely a szótagoló olvasásra épül. Első osztályainkban a Nemzeti
Tankönyvkiadó és az Apáczai Tankönyvkiadó tankönyveit használjuk.
Az alsó tagozatban az írás, olvasás, számolás alapjainak biztos megszerzését tekintjük
alapfeladatunknak, amelynek során a gyermekek természetes érdeklődésére, a világ felé való
nyitottságára építünk. Első és második osztályaink a kompetencia alapú programcsomagból
tanulnak matematikából.
Iskolánkban emelt szintű matematikaoktatást biztosítunk heti 6 órában a felső tagozaton,
melyet az alsós évfolyamokon matematika szakkörökkel, a 4. évfolyamon pedig előkészítő
matematikaórával alapozunk meg.
Emelt szintű idegennyelv-oktatás (angol, német) is folyik csoportbontásban heti 5 órában.
Első osztályban heti 1 órában, 2. osztályban heti 2 órában van lehetőség az idegen nyelv
3
tanulására, a 3. és 4. évfolyamon heti 3, ill. 4 órában, a felső tagozaton pedig heti 3, ill. 5
órában.
Az emelt szintű idegen nyelv oktatása eredményeképpen egyre nagyobb számban tesznek
alapfokú nyelvvizsgát tanulóink a 8. évfolyamon angol és német nyelvből. Korszerűen
felszerelt digitális nyelvi laboratóriumban tanulhatnak tanulóink (DLL).
Korszerűen felszerelt három számítástechnika szaktanteremmel rendelkezünk, ahol a tanulók
csoportbontásban tanulják az informatikát.
Szeptembertől az XCLASS multimédiás oktatóprogrammal tanulnak tanulóink a különböző
tantárgyi órákon, valamint a tananyag elsajátítása során előtérbe kerül az interaktív
tananyagok használata.
A TIOP pályázat kapcsán 12 interaktív táblát szereltek be a szaktantermekbe, kialakítottuk a
multimédiás oktatótermet is. Sikerült kiépíteni az egész épületben az internet hálózatot.
A felső tagozaton évek óta részt veszünk a Családi életre nevelés és a Drogprevenciós
programban. Az életvitel tantárgy hatékonyabb tanítása érdekében tankonyhát alakítottunk ki.
A tantestület innovatív munkájának eredményeképpen pozitív előminősített
referenciaintézmény-jelöltté váltunk a kompetencia nevelés és oktatás területén. Ennek
kapcsán rendszeresen járunk továbbképzésekre. Az elmúlt tanévekben iskolánk az
infokommunikációs technológia (IKT) fejlesztőműhelyben tevékenykedett.
Az országos kompetencia mérések eredményei alapján matematikából és szövegértésből a 6.
és 8. évfolyamon az országos szint felett teljesítettünk (lásd a táblázatot).
Az országos
kompetencia
mérések
eredményei
2008. évi
eredmény
iskolai
2008. évi
országos
átlag
2009. évi
eredmény
iskolai
2009. évi
országos
átlag
2010. évi
eredmény
iskolai
2010. évi
országos
átlag
2011. évi
eredmény
iskolai
2011. évi
országos
átlag
szövegértés
8. évf.
544 506 553 502 1651
1583 1622 1577
matematika
8. évf.
546 497 522 484 1691
1622 1686 1601
szövegértés
6. évf.
566 519 573 513 1544
1483 1560 1465
matematika
6. évf.
546 499 560 489 1520
1498 1569 1486
4
Az országos
kompetencia
mérések
eredményei
2012. évi
eredmény
iskolai
2012. évi
országos
átlag
2013. évi
eredmény
iskolai
2013. évi
országos
átlag
szövegértés
8. évf.
1600 1567 1636 1555
matematika
8. évf.
1680 1612 1722 1620
szövegértés
6. évf.
1526 1472 1578 1497
matematika
6. évf.
1551 1489 1548 1489
A nyolc- és hatosztályos gimnáziumba rendszeresen felvételiznek a tanulók, és jelentős
arányban nyernek felvételt. A nyolcadikos gyerekek többsége érettségit adó középiskolában
tanul tovább. Nagy öröm számunkra, hogy volt tanítványainkról minden tekintetben pozitív
visszajelzéseket kapunk.
Iskolánkban színes, változatos diákönkormányzati munka folyik. Színvonalas, maradandó
élményt nyújtó rendezvényeket szerveznek tanáraink és diákjaink. A tanév során három
alkalommal jelenik meg iskolaújságunk ?Irkalapok? címmel. A nyári szünetben évről évre
táborozni mennek a természetet, túrázást kedvelő tanulóink és tanáraink.
Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. Akkreditált Kiváló Tehetségpont
iskolánk, komplex tehetséggondozó programban veszünk részt. A fent említett szakkörök
mellett még több szakköri lehetőség vár iskolánkban a gyerekekre: énekkar, furulya,
hangszeres zene, színjáték, képzőművész, néptánc, asztalitenisz, röplabda, kosárlabda,
atlétika. Első osztályban szakköri, a későbbiekben tanfolyam jelleggel tanulhatnak sakkozni
az érdeklődő diákok. Kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmódra, tanulóink több
sportágban is országos helyezettek a Diákolimpián.
Sokféle tanulmányi versenyben vesznek részt diákjaink, szép városi, megyei, területi és
országos helyezések születnek folyamatosan a tanulmányi, sport és művészeti versenyek
terén. Mi is szervezünk minden tanévben városi, megyei és regionális szintű versenyeket.
Iskolánk indította el a Varjú Lajos Természettudományi Emlékversenyt 5-8. osztályosok
számára, ahol évről évre tehetséges tanulók megmérettetésére nyílik alkalom. A 2014-2015-ös
tanévtől kezdve a 2-4. évfolyamos tanulóknak elindítottuk az alsó tagozatos Arany János
természettudományi versenyt. Fontosnak tartjuk a természettudományos versenyek keretében
lehetőséget biztosítani a tehetséges tanulóknak, hogy tudásukat összemérjék, ugyanakkor
olyan ismeretekre is szert tegyenek, amelyek elősegítik logikus gondolkodásukat, az
ismeretek integrálását és gyakorlati alkalmazását. Ebben a tanévben nagy létszámú
jelentkezés mellett szervezzük meg második ízben az ?Aranyos? sakkbajnokságot.
Munkánkat fejlesztőpedagógus és gyermekvédelmi felelős segíti. A tanév során szép,
korszerű könyvtárba járhatnak tanulóink a szabadidejükben, ahol számítógépek állnak a
rendelkezésükre internetezési lehetőséggel. Könyvtári órákat is szervezünk diákjaink számára.
5
Mit kínál az iskola?
? Az ismeretet, tudást megalapozó tanítást a tanulás megtanításának stratégiájával
? Óvodákkal való szoros együttműködést a könnyebb beilleszkedés érdekében
? Iskolánkban szakmailag jól felkészült pedagógusok tanítanak
? Reális követelményeket támaszt iskolánk a tanulókkal szemben, amely figyelembe
veszi az egyéni képességek különbözőségét
? Nagy múltú tehetséggondozó programunk évek óta biztosítja, hogy a tehetséget
idejében felismerjük, és megfelelően gondozzuk
? Versenyszellem kialakítását, versenyeztetést
? Felzárkóztatást, korrepetálást, fejlesztést
? A kulcskompetenciák fejlesztését minden tantárgy oktatása során
? Sikeres továbbtanulást
? A szabadidő hasznos eltöltését
? A matematika és az idegen nyelvek emelt szintű tanulási lehetőségét
? Jól képzett számítástechnikai tanárok foglalkoztatásával az informatikai ismeretek
szilárd elsajátítását
? Tanulmányi versenyeken való sikeres szereplést
? A mindennapos sportolási lehetőséget
? Szakkörök működtetését
? Nyári táborok szervezését
? Drámajáték alkalmazásával is segíti a személyiségfejlődést, a fantázia gazdagodását és
a kreativitás kibontakozását
? Fejlesztő pedagógus segíti a lassabban haladókat
? Mozgásterápiát
? Az iskola mindent megtesz annak érdekében, hogy a hozzánk kerülő elsősök szívesen,
örömmel járjanak az iskolába, mert tudjuk, hogy ez az alapja az eredményes
pedagógiai munkának
? A tanulókkal való közös munkában a következetesség, a kölcsönös bizalom és tisztelet
érvényesítésére törekszünk
Az intézményi Pedagógiai Programban meghatározott főbb céljaink:
? a gyermekekben rejlő tehetség felismerése és kibontakoztatása
? egyéni fejlesztés a képességek figyelembe vételével
? helyes értékrend kialakítása
? tehetséggondozás
? boldog gyermekkor biztosítása
? szülőföldünk szeretetére nevelés
6
? a személyiségfejlesztő pedagógia közvetítése
? kultúránk, hagyományaink ápolása
? a család szeretetére, emberi kapcsolatok fontosságára való nevelés
? tanórán kívüli szabadidős tevékenységek
A város társintézményeivel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, eljárunk a foglalkozásaikra és
az általuk meghirdetett rendezvényekre és versenyekre.
A szülői házzal való pozitív kapcsolatot elengedhetetlenül szükségesnek tartja az iskolánk a
nevelőmunka során. Az évek óta jól működő szülői munkaközösséggel együtt szervezi meg a
Szülők Nevelők Bálját. Az iskolánkban folyó nevelő- oktatómunkát nagymértékben segíti a
Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány. Rendszeres anyagi támogatást nyújt az arra rászoruló
tanulóknak az étkezés, táborozás, versenyzés területén.
Megragadjuk a pályázati lehetőségeket, szépítjük, korszerűsítjük iskolánk belső és külső
környezetét. Tárgyi felszereltségünk jónak mondható, az elmúlt évek alatt a tárgyi eszközök
fejlesztése terén is nagy lépéseket tettünk meg. Az egész épületben kicserélték a
nyílászárókat, lezajlott a fűtés és világítás korszerűsítése is. 2011 nyarán megtörtént a
mosdók, toalettek, öltözők teljes felújítása, a burkolatok cseréje. Pályázat útján interaktív
táblákkal szereltük fel tantermeink nagy részét, szponzori támogatással kiépítettük iskolánk
egész területén az internethálózatot. Az iskola összes tantermében már új padok és székek
találhatók. Az elmúlt tanévben elkészült az iskola hátsó udvarán a korszerű műfüves pálya is.
A nevelőtestület távolabbi célként tűzte maga elé, hogy a jó hagyományokat megőrizve,
hírnevét megtartva, pedagógiai optimizmussal nézzen a jövő elé.
Kedves Szülők!
Az iskolába lépés gyökeres változást hoz a gyermekek életében.
Feladatunk, hogy erre a fontos eseményre felkészítsük az óvodást annak érdekében, hogy az
iskolakezdés örömteli és sikeres legyen, hiszen ez egy életre meghatározza a tanuláshoz való
viszonyt.
A kicsiket ebben leginkább a pedagógus és a szülő elfogadó szeretete segíti.
Örülnénk, ha nem szorongva érkeznének az iskolába a leendő első osztályos gyerekek.
Nevelőink és dolgozóink mindent megtesznek annak érdekében, hogy iskolánk kellemes,
családias légkörű legyen, tanulóink demokratikus szellemben, szép környezetben
tevékenykedjenek.
Nem tévesztjük szem elől, hogy feladatunk az alapkészségek minél hatékonyabb kialakítása,
tanulóink felkészítése az eredményes továbbtanulásra. Ezt kollégáink magas szintű
felkészültsége, szakmai ismerete teszi lehetővé.
7
A 2015-2016-os tanévben az alábbi tanítók tanítják majd iskolánkban a
leendő elsős gyerekeket:
Valamennyi első osztályunkban arra törekszünk, hogy szilárd alapokat adjunk heti 5
órában órarendi keretben a később beinduló emelt szintű matematikaoktatáshoz. Az
emelt szintű idegen nyelvoktatásunk megalapozása érdekében már első osztályainkban
folyik idegen nyelvoktatás órarendi keretben.
1.a Szőkéné Szabó Gabriella osztályvezető tanító
Graczáné Tóth Andrea napközis tanító
1.b Putnokiné Nagy Adrienn osztályvezető tanító iskolaotthon
Bohács Adrienn osztálytanító
1.c Nagyné Vaszily Gyöngyi osztályvezető tanító iskolaotthon
Mácsikné Both Barbara osztálytanító
Jól felkészült, tapasztalt, gyermekszerető kollégák, akik nagy szeretettel várják a leendő
első osztályosokat.
Nyílt tanítási órák Szülők számára
2015. február 25. 9 óra magyar
tanít: Mácsikné Both Barbara fszt.4. (2.e)
2015. február 25. 10 óra matematika
tanít: Putnokiné Nagy Adrienn fszt. 6. (2.b)
2015. február 25. 12 óra
tanít: Zadravecz Edit angol (2.b.) I. em. 16.
Simon Éva német (2.ab.) II. em. 24.
2015. február 26. 9 óra magyar
tanít: Szőkéné Szabó Gabriella fszt. 3. (2.a)
2015. február 27. 10 óra matematika
tanít: Nagyné Vaszily Gyöngyi (2.d) fszt.5.
Játékos délutáni foglalkozások
Várjuk a gyerekeket az Arany János Általános Iskolába
délutánonként 15 órától.
A foglalkozásokat a leendő ?első osztályos? tanítók vezetik.
?Tarkabarka? délután ? Putnokiné Nagy Adrienn, Bohács Adrienn
2014. november 26. 15 óra
2015. február 11. 15 óra
8
?Varázskuckó? délután ? Szőkéné Szabó Gabriella, Graczáné Tóth Andrea
2014. december 3. 15 óra
2015. február 18. 15 óra
?Szivárvány? délután ? Nagyné Vaszily Gyöngyi, Mácsikné Both Barbara
2014. december 10. 15 óra
2015. március 4. 15 óra
Leendő elsősök ?gólya napja?: 2015. június 23. 9:00 órától 11:00 óráig
?Játékos informatika? délután – Nemesné Sotter Gabriella
2014. nov. 25.; 20; dec. 9.; 2015. jan. 13., 23.; febr. 10.; márc. 17. 15 óra
Kívánjuk, hogy az iskolakezdés zavartalan legyen, s a betűvetés
megtanulása során sok örömet találjanak gyermekükben!
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK ISKOLÁNKBA!
Lovrity Sándorné
intézményvezető
Elérhetőségeink:
Kecskeméti Széchenyivárosi Telefon: 76/478-549; 76/478-557 (Fax is)
Arany János Általános Iskola
Kecskemét, Lunkányi János utca 10.
E-mail: aranyj@keszeiskola.hu Weblap: www.keszeiskola.hu/Arany

angol

English

Védőháló

Diavetítés

NFU ESZA Széchenyi Terv mtm Tehetségpont Ökoiskola Határtalanul európai iskolagyümölcs-program Digitális témahét xclass Fenntarthatósági témahét Digitális Témahét 2018 Digitális Témahét 2019 Digitális Témahét 2020

Minden jog fenntartva © 2014 Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Cím: 6000 Kecskemét, Lunkányi János u.10.

Telefonszám: 76/478-557, 76/508-333. Tel. és fax: 76/478-549

E-mail: igazgato@keszeiskola.hu

Készítette: Szabó András