fejlec

?ARANYOS? KÓSTOLGATÓ

 

 Kép

 

2015 / 2016.

 

 verseny3

Kedves Nagycsoportos Óvodások!

 

Szeretettel várunk Titeket és Szüleiteket a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskolába!

 

Érdemes eljönnöd hozzánk, mert megismerkedhetsz leendő osztálytársaiddal, a tanító nénikkel, izgalmas kézműves, dalos ? játékos foglalkozásokon vehetsz részt, a tornateremben szabadon játszhatsz, és nem utolsó sorban bepillantást nyerhetsz az iskola mindennapjaiba.

 

 

A 2015-2016-os tanévben az alábbi tanítók tanítják majd iskolánkban a leendő elsős gyerekeket:

 

Valamennyi első osztályunkban arra törekszünk, hogy szilárd alapokat adjunk heti 5 órában órarendi keretben a később beinduló emelt szintű matematikaoktatáshoz. Az emelt szintű idegen nyelvoktatásunk megalapozása érdekében már első osztályainkban folyik idegen nyelvoktatás órarendi keretben.

 

1.a Szőkéné Szabó Gabriella osztályvezető tanító

       Graczáné Tóth Andrea napközis tanító

1.b Putnokiné Nagy Adrienn osztályvezető tanító iskolaotthon

       Bohács Adrienn osztálytanító

1.c Nagyné Vaszily Gyöngyi osztályvezető tanító iskolaotthon

       Mácsikné Both Barbara osztálytanító

 

Jól felkészült, tapasztalt, gyermekszerető kollégák, akik nagy szeretettel várják a leendő első osztályosokat.

1

Alsó sor: (balról jobbra haladva) Nagyné Vaszily Gyöngyi, Bohács Adrienn, Graczáné Tóth Andrea

 

Hátsó sor: (balról jobbra haladva) Mácsikné Both Barbara, Putnokiné Nagy Adrienn, Szőkéné Szabó Gabriella

Kedves Érdeklődő!

 

ISKOLÁNKRÓL

 

Iskolánk a Széchenyivárosban található, 1972-ben alakult. Hagyományos nyolcosztályos iskola, fő profilja a személyiségfejlesztés, nemcsak az oktatás, hanem a nevelés területén is.

 0

 

Kiemelt oktatási területek:

 

Iskolánkban az alsó tagozaton délelőtti tanítás folyik, délután pedig minden évfolyamon osztály szinten működik a napközi. Felső tagozaton délelőtti tanítás van, délután tanulószobát biztosítunk.

Első osztályainkban az olvasás- és írástanítás a hagyományos hangoztató-elemző-összetevő módszerrel történik, mely a szótagoló olvasásra épül. Első osztályainkban a Nemzeti Tankönyvkiadó és az Apáczai Tankönyvkiadó tankönyveit használjuk.

Az alsó tagozatban az írás, olvasás, számolás alapjainak biztos megszerzését tekintjük alapfeladatunknak, amelynek során a gyermekek természetes érdeklődésére, a világ felé való nyitottságára építünk. Első és második osztályaink a kompetenciaalapú programcsomagból tanulnak matematikából.

1      2

 

 

Iskolánkban emelt szintű matematikaoktatást biztosítunk heti 6 órában a felső tagozaton, melyet az alsós évfolyamokon matematika szakkörökkel, a 4. évfolyamon pedig előkészítő matematikaórával alapozunk meg.

Emelt szintű idegennyelv-oktatás (angol, német) is folyik csoportbontásban heti 5 órában. Első osztályban heti 1 órában, 2. osztályban heti 2 órában van lehetőség az idegen nyelv tanulására, a 3. és 4. évfolyamon heti 3, ill. 4 órában, a felső tagozaton pedig heti 3, ill. 5 órában.

3        4

Az emelt szintű idegen nyelv oktatása eredményeképpen egyre nagyobb számban tesznek alapfokú nyelvvizsgát tanulóink a 8. évfolyamon angol és német nyelvből. Korszerűen felszerelt digitális nyelvi laboratóriumban tanulhatnak tanulóink (DLL).

Korszerűen felszerelt három számítástechnika szaktanteremmel rendelkezünk, ahol a tanulók csoportbontásban tanulják az informatikát.

Szeptembertől az XCLASS multimédiás oktatóprogrammal tanulnak tanulóink a különböző tantárgyi órákon, valamint a tananyag elsajátítása során előtérbe kerül az interaktív tananyagok használata.

A TIOP pályázat kapcsán 12 interaktív táblát szereltek be a szaktantermekbe, kialakítottuk a multimédiás oktatótermet is. Sikerült kiépíteni az egész épületben az internet hálózatot.

A felső tagozaton évek óta részt veszünk a Családi életre nevelés és a Drogprevenciós programban. Az életvitel tantárgy hatékonyabb tanítása érdekében tankonyhát alakítottunk ki.

A tantestület innovatív munkájának eredményeképpen pozitív előminősített referenciaintézmény-jelöltté váltunk a kompetencia nevelés és oktatás területén. Ennek kapcsán rendszeresen járunk továbbképzésekre. Az elmúlt tanévekben iskolánk az infokommunikációs technológia (IKT) fejlesztőműhelyben tevékenykedett.

Az országos kompetenciamérések eredményei alapján matematikából és szövegértésből a 6. és 8. évfolyamon az országos szint felett teljesítettünk (lásd a táblázatot).

 

A nyolc- és hatosztályos gimnáziumba rendszeresen felvételiznek a tanulók, és jelentős arányban nyernek felvételt. A nyolcadikos gyerekek többsége érettségit adó középiskolában tanul tovább. Nagy öröm számunkra, hogy volt tanítványainkról minden tekintetben pozitív visszajelzéseket kapunk.

Iskolánkban színes, változatos diákönkormányzati munka folyik. Színvonalas, maradandó élményt nyújtó rendezvényeket szerveznek tanáraink és diákjaink. A tanév során három alkalommal jelenik meg iskolaújságunk ?Irkalapok? címmel. A nyári szünetben évről évre táborozni mennek a természetet, túrázást kedvelő tanulóink és tanáraink.

Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. Akkreditált Kiváló Tehetségpont iskolánk, komplex tehetséggondozó programban veszünk részt. A fent említett szakkörök mellett még több szakköri lehetőség vár iskolánkban a gyerekekre: énekkar, furulya, hangszeres zene, színjáték, képzőművész, néptánc, asztalitenisz, röplabda, kosárlabda, atlétika. Első osztályban szakköri, a későbbiekben tanfolyam jelleggel tanulhatnak sakkozni az érdeklődő diákok. Kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmódra, tanulóink több sportágban is országos helyezettek a Diákolimpián.

Sokféle tanulmányi versenyben vesznek részt diákjaink, szép városi, megyei, területi és országos helyezések születnek folyamatosan a tanulmányi, sport és művészeti versenyek terén. Mi is szervezünk minden tanévben városi, megyei és regionális szintű versenyeket. Iskolánk indította el a Varjú Lajos Természettudományi Emlékversenyt 5-8. osztályosok számára, ahol évről évre tehetséges tanulók megmérettetésére nyílik alkalom. A 2014-2015-ös tanévtől kezdve a 2-4. évfolyamos tanulóknak elindítottuk az alsó tagozatos Arany János természettudományi versenyt. Fontosnak tartjuk a természettudományos versenyek keretében lehetőséget biztosítani a tehetséges tanulóknak, hogy tudásukat összemérjék, ugyanakkor olyan ismeretekre is szert tegyenek, amelyek elősegítik logikus gondolkodásukat, az ismeretek integrálását és gyakorlati alkalmazását. Ebben a tanévben nagy létszámú jelentkezés mellett szervezzük meg második ízben az ?Aranyos? sakkbajnokságot.

Munkánkat fejlesztőpedagógus és gyermekvédelmi felelős segíti. A tanév során szép, korszerű könyvtárba járhatnak tanulóink a szabadidejükben, ahol számítógépek állnak a rendelkezésükre internetezési lehetőséggel. Könyvtári órákat is szervezünk diákjaink számára.

 

Az országos kompetenciamérések eredményei
 1. évi

eredmény

iskolai

 1. évi

országos

átlag

 1. évi

eredmény

iskolai

 1. évi

országos

átlag

 1. évi

eredmény iskolai

 1. évi

országos

átlag

 1. évi

eredmény iskolai

 1. évi

országos

átlag

szövegértés

 1. évf.
544 506 553 502 1651  1583 1622 1577
matematika

 1. évf.
546 497 522 484 1691  1622 1686 1601
szövegértés

 1. évf.
566 519 573 513 1544  1483 1560 1465
matematika

 1. évf.
546 499 560 489 1520  1498 1569 1486

 

 

 

 

Az országos kompetenciamérések eredményei
 1. évi

eredmény iskolai

 1. évi

országos

átlag

 1. évi

eredmény iskolai

 1. évi

országos

átlag

szövegértés

 1. évf.
1600 1567 1636 1555
matematika

 1. évf.
1680 1612 1722 1620
szövegértés

 1. évf.
1526 1472 1578 1497
matematika

 1. évf.
1551 1489 1548 1489

  5

 

Mit kínál az iskola?

 

6

Az intézményi Pedagógiai Programban meghatározott főbb céljaink:

 

 

A város társintézményeivel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, eljárunk a foglalkozásaikra és az általuk meghirdetett rendezvényekre és versenyekre.

A szülői házzal való pozitív kapcsolatot elengedhetetlenül szükségesnek tartja az iskolánk a nevelőmunka során. Az évek óta jól működő szülői munkaközösséggel együtt szervezi meg a Szülők Nevelők Bálját. Az iskolánkban folyó nevelő- oktatómunkát nagymértékben segíti a Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány. Rendszeres anyagi támogatást nyújt az arra rászoruló tanulóknak az étkezés, táborozás, versenyzés területén.

Megragadjuk a pályázati lehetőségeket, szépítjük, korszerűsítjük iskolánk belső és külső környezetét. Tárgyi felszereltségünk jónak mondható, az elmúlt évek alatt a tárgyi eszközök fejlesztése terén is nagy lépéseket tettünk meg. Az egész épületben kicserélték a nyílászárókat, lezajlott a fűtés és világítás korszerűsítése is. 2011 nyarán megtörtént a mosdók, toalettek, öltözők teljes felújítása, a burkolatok cseréje. Pályázat útján interaktív táblákkal szereltük fel tantermeink nagy részét, szponzori támogatással kiépítettük iskolánk egész területén az internethálózatot. Az iskola összes tantermében már új padok és székek találhatók. Az elmúlt tanévben elkészült az iskola hátsó udvarán a korszerű műfüves pálya is.

A nevelőtestület távolabbi célként tűzte maga elé, hogy a jó hagyományokat megőrizve, hírnevét megtartva, pedagógiai optimizmussal nézzen a jövő elé.

 

Kedves Szülők!

 7

 

Az iskolába lépés gyökeres változást hoz a gyermekek életében.

Feladatunk, hogy erre a fontos eseményre felkészítsük az óvodást annak érdekében, hogy az iskolakezdés örömteli és sikeres legyen, hiszen ez egy életre meghatározza a tanuláshoz való viszonyt.

A kicsiket ebben leginkább a pedagógus és a szülő elfogadó szeretete segíti.

Örülnénk, ha nem szorongva érkeznének az iskolába a leendő első osztályos gyerekek.

Nevelőink és dolgozóink mindent megtesznek annak érdekében, hogy iskolánk kellemes, családias légkörű legyen, tanulóink demokratikus szellemben, szép környezetben tevékenykedjenek.

Nem tévesztjük szem elől, hogy feladatunk az alapkészségek minél hatékonyabb kialakítása, tanulóink felkészítése az eredményes továbbtanulásra. Ezt kollégáink magas szintű felkészültsége, szakmai ismerete teszi lehetővé.


 

A 2015-2016-os tanévben az alábbi tanítók tanítják majd iskolánkban a leendő elsős gyerekeket:

 

Valamennyi első osztályunkban arra törekszünk, hogy szilárd alapokat adjunk heti 5 órában órarendi keretben a később beinduló emelt szintű matematikaoktatáshoz. Az emelt szintű idegen nyelvoktatásunk megalapozása érdekében már első osztályainkban folyik idegen nyelvoktatás órarendi keretben.

 

1.a Szőkéné Szabó Gabriella osztályvezető tanító

     Graczáné Tóth Andrea napközis tanító

1.b Putnokiné Nagy Adrienn osztályvezető tanító iskolaotthon

     Bohács Adrienn osztálytanító

1.c Nagyné Vaszily Gyöngyi osztályvezető tanító iskolaotthon

       Mácsikné Both Barbara osztálytanító

 

Jól felkészült, tapasztalt, gyermekszerető kollégák, akik nagy szeretettel várják a leendő első osztályosokat.

 

Nyílt tanítási órák Szülők számára

 

 1. február 25. 9 óra magyar

tanít: Mácsikné Both Barbara fszt.4. (2.e)

 

 1. február 25. 10 óra matematika

tanít: Putnokiné Nagy Adrienn fszt. 6. (2.b)

 

 1. február 25. 12 óra

tanít: Zadravecz Edit angol(2.b.) I. em. 16.

         Simon Éva német (2.ab.) II. em. 24.

 

 1. február 26. 9 óra magyar

tanít: Szőkéné Szabó Gabriella fszt. 3. (2.a)

 

 1. február 27. 10 óra matematika

tanít: Nagyné Vaszily Gyöngyi (2.d) fszt.5.

        

 

Játékos délutáni foglalkozások

 

Várjuk a gyerekeket az Arany János Általános Iskolába

délutánonként 15 órától.

A foglalkozásokat a leendő ?első osztályos? tanítók vezetik.

 

?Tarkabarka? délután ? Putnokiné Nagy Adrienn, Bohács Adrienn

 1. november 26. 15 óra
 2. február 11. 15 óra

 

?Varázskuckó? délután ? Szőkéné Szabó Gabriella, Graczáné Tóth Andrea

 1. december 3. 15 óra
 2. február 18. 15 óra

 

?Szivárvány? délután ? Nagyné Vaszily Gyöngyi, Mácsikné Both Barbara

 1. december 10. 15 óra
 2. március 4. 15 óra

 

Leendő elsősök ?gólya napja?: 2015. június 23.      9:00 órától 11:00 óráig

?Játékos informatika? délután – Nemesné Sotter Gabriella

 1. nov. 25.; 20; dec. 9.; 2015. jan. 13., 23.; febr. 10.; márc. 17. 15 óra

 

 

Kívánjuk, hogy az iskolakezdés zavartalan legyen, s a betűvetés megtanulása során sok örömet találjanak gyermekükben!

  8

 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK ISKOLÁNKBA!

 

 

Lovrity Sándorné                                       

intézményvezető                                        

                                                                                                          

 

 

Elérhetőségeink:

 

 

Kecskeméti Széchenyivárosi                                Telefon: 76/478-549; 76/478-557 (Fax is)

Arany János Általános Iskola

Kecskemét, Lunkányi János utca 10.

E-mail: aranyj@keszeiskola.hu                        Weblap: www.keszeiskola.hu/Arany

angol

English

Védőháló

Diavetítés

NFU ESZA Széchenyi Terv mtm Tehetségpont Ökoiskola Határtalanul európai iskolagyümölcs-program Digitális témahét xclass Fenntarthatósági témahét Digitális Témahét 2018 Digitális Témahét 2019 Digitális Témahét 2020

Minden jog fenntartva © 2014 Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Cím: 6000 Kecskemét, Lunkányi János u.10.

Telefonszám: 76/478-557, 76/508-333. Tel. és fax: 76/478-549

E-mail: igazgato@keszeiskola.hu

Készítette: Szabó András