fejlec

EFOP-3.3.5-17-2017-00029

„Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Kecskeméti Tankerületi Központban”

A Kecskeméti Tankerületi Központ sikeresen pályázott az EFOP-3.3.5-17 azonosító számú, Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása című pályázati kiírásra.

A támogatott projekt keretében a 2017/18-as tanév során június utolsó két hetében iskolánk több mint 200 diákja vett részt öt különböző napközis, valamint két bentlakásos táborban. A táborok tematikája a Digitális világ, tudatos médiahasználat; a Környezetvédelem, természetismeret, a Közlekedés – KRESZ, a Művészeti nevelés; valamint a Sport, egészségre nevelés. A táborozó gyermekek programcsomagot, tisztasági csomagot, édességcsomagot és pólót is kaptak a tábor elején. A heti változatos programokon nagyon jól érezték magukat, a táborok csúcspontja pedig minden alkalommal a kirándulás volt!

A táborok tematikájának rövid összefoglalása:

Ssz.

Tematika

Megvalósult program

A program során kitűzött célok

Tantárgyi kapcsolódás

1.

Digitális világ, tudatos média­használat

Digital Art – Digitális alkotás

A tanulók ismerjék meg az internet veszé­lyeit és ennek megfelelően alakítsák a fel­töltendő és digitális tartalmakat a monda­nivaló megtartása mellett! Legyenek képesek a számítógépet a játékon kívül­ről, egységes egészként látni és legyenek képesek az alapműveletek végrehajtásá­ra, az alapprogramok használatára. Lássák be, hogy ami egyedül nehéz, bonyolult, hosszadalmas feladat, az a közösségben könnyebb.

Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Erkölcstan

 

2.

Közlekedés, KRESZ

Egészség Manók – avagy játékos egészség nevelés

 

Az egészséggel, mozgással kapcsolatos ismeretszerzés, képességfejlesztés, amely elősegíti a közösségbe való beilleszkedést, az együttműködést, kötelesség- feladattu­dat kialakulását, az önálló közlekedés alapjai elsajátítását, az alkalmazkodóké­pesség fejlesztését.

Technika, életvitel és gyakorlat

 

3.

Művészeti nevelés

Népmesék világa – Mátyás király udvarában

A tanulók ismerjék meg a népmeséken keresztül a mese és monda közti különb­ségeket, bővüljön az ismeretük a közép­korról és a reneszánsz világáról. Az elsajá­tított mesék és dalok segítségével bővül­jön a szókincsük, a kézműves tevékenysé­gek révén fejlődjön az esztétikai érzékük, a logikus, a problémamegoldó, az algorit­mikus gondolkodásuk, a kreativitásuk, a finommotorikájuk.

Magyar nyelv és irodalom,

Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc

4.

Környezetvédelem, természetismeret

Életfeltételek – életjelenségek

A gyermekek játékos formában ismerjék meg Földünk környezeti terheléseit. Tudatos és tudattalan szennyezéseikkel szembesüljenek az életfeltételeket vizsgálva. A környezetszennyezés általá­nos hatásait ismerjék fel saját életükben. Tudatosuljon bennük a természet sérülé­kenysége, s ebben a személyes felelőssé­gük. Az életmódjukban fedezzék fel a környezeti kölcsönhatásokat. Fejlődjön az egyéni problémamegoldásra irányuló kreatív gondolkodásuk. A napi rutinba építsék be a környezeti terhelések csök­kentésének igényét. E témában mutassa­nak pozitív példát szűkebb és tágabb kör­nyezetük számára.

Környezetismeret, Természetismeret, Technika, életvitel és gyakorlat

 

5.

Sport, egészségre nevelés

Aprajafalva – A Hupikék Törpikék egészségbirodalma

 

Mozdulj rá! – sportos, játékos feladatok a legkisebbeknek

Az egészséggel, mozgással kapcsolatos ismeretszerzés, képességfejlesztés, amely elősegíti a közösségbe való beilleszkedést, az együttműködést, kötelességtudat-fela­dattudat kialakulását, az egészséges élet­vitellel kapcsolatos attitűdök pozitív irá­nyú változását, a pozitív mintaadást mind a kortárs, mind a családi környezetben. Fejleszti továbbá a résztvevők mozgáskul­túráját, szabálytudatát, -tartását.

Testnevelés és sport, Környezetismeret

 

Üdvözlet! Ez az első saját WordPress-bejegyzés. Módosítható, vagy törölhető, aztán megkezdhető a honlap tartalommal történő feltöltése!

angol

English

Védőháló

Diavetítés

NFU ESZA Széchenyi Terv mtm Tehetségpont Ökoiskola Határtalanul európai iskolagyümölcs-program Digitális témahét xclass Fenntarthatósági témahét Digitális Témahét 2018 Digitális Témahét 2019 Digitális Témahét 2020

Minden jog fenntartva © 2014 Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Cím: 6000 Kecskemét, Lunkányi János u.10.

Telefonszám: 76/478-557, 76/508-333. Tel. és fax: 76/478-549

E-mail: igazgato@keszeiskola.hu

Készítette: Szabó András