fejlec

TÁMOP -3.1.7-11/2

  sztv

 eutam

mmeguj

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

 A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes iskolákra.

A hálózati tanulás elterjesztését segíti a TÁMOP 3.1.7 pályázat tevékenységrendszere.

A Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolájában a TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0152 azonosítószámú “A hálózati tanulásra való felkészítés az Arany János Általános Iskolában” című projekt megvalósítása folyik. Az elnyert támogatás összege 6 millió Ft. A Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázat keretén belül 7 képzésen vehettek részt tanáraink és kollégáink. Ezáltal alkalmassá válik az intézmény – már működő – jó gyakorlatainak továbbfejlesztésére és továbbadására.

Projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 01.

Projekt várható fizikai befejezése: 2012. december 31.

Projekt megvalósítása: 2013. február 28.

Fenntartási kötelezettség: befejezéstől számított 5 év

Keletkezett dokumentumok megőrzése: 2020. december 31.

Elnyert támogatás összege: 6 millió Ft.

(képzési szolgáltatásokra, tanácsadói támogatások igénybevételére,

eszközbeszerzésre, a projekt megvalósítók szakmai tevékenységére, egyéb költségekre)

Támogatási intenzitás: 100%

A pályázat megvalósításának forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban vissza nem térítendő támogatás formájában biztosítja.

A pályázat célja, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények – intézményi fejlesztési tervük alapján – felkészüljenek nevelési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsük más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét.

A közoktatási intézmények körében alakuljon ki a referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési szolgáltatás – szervezési feltételrendszer.

A referencia-intézményi szolgáltatások ellátásához álljon rendelkezésre megfelelő számú referencia-intézményi mentor-pedagógus.

 Részcélok:

Referencia-intézményként folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáljuk a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Közreműködjünk az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában. Kidolgozott jó gyakorlatunkat felkínáljuk a velünk együttműködő intézményeknek. Pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtsunk a kistérség, a régió intézményeinek. A pályázat keretében készüljünk fel az intézmények a hálózati együttműködések és partnerkapcsolatok kialakítására és továbbfejlesztésére, PR-tevékenységekkel és a hatékony kommunikáció biztosítását szolgáló feladatokkal.

Referenciaterület: A kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely.

Cél:

A 6-14 éves korú gyermekek kompetenciáinak fejlesztése a gyermeki gondolkodás pszichikus folyamatára alapozva, a konkréttól haladva az elvont gondolkodás felé. A tevékenység sokszínűségének megvalósítása, mely élmény és tapasztalatszerzés útján segíti a belső tanulási motiváció kialakulását, az önkifejezés kibontakozását, az alkalmazni képes tudás megszerzését az egyéni képességek és érési ütem tiszteletben tartása mellett.

A pedagógiai jó gyakorlat átadásával, a multiplikáció lehetőségével, a felnőtt képzéssel a folyamatos fejlődés, szakmai innováció és a horizontális tanulás biztosítása.

 1. Befogadó, az egyéni fejlődést biztosító módszerek alkalmazása

2. Kompetencia alapú nevelés-oktatástartalmainak és módszereinek

alkalmazása

3. Nyitott oktatási környezet

4. Folyamatos önfejlesztés

5. Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formák

6. Team munka alkalmazása

7. IKT eszközök és módszerek alkalmazása

8. Mentorálás, hospitálás

 A pályázat szakmai feladattervét az intézményi fejlesztési terv képezi, amely meghatározza a pályázat megvalósításának kereteit, a résztvevők körét és létszámkeretét.

 Képzések az intézményi fejlesztési terv alapján

 

 Sorszám
Képzések megnevezése
Létszám
1. Részvétel továbbképzésen, amely felkészít a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására2012. 09. 7.(5óra) 8.(10óra) 15 órás2 fő
 2. Részvétel továbbképzésen, amely felkészít a referencia-intézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját támogató tevékenységre2012. 08. 27. 28. 29. (3×10óra) 30 órás3 fő
3. Részvétel felkészítésen, amely az intézményközi, horizontális tanulás megszervezését segíti2012. 09. 14.(5óra) 15.(10óra) 15 órás3 fő
4. Részvétel felkészítésen, amely a leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítését segíti elő2012. 09. 21.(5óra) 22.(10óra) 15 órás1 fő
6.A Felkészülés felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására2012. 08. 30.(8óra) 8 órás2 fő
 6.B Gyakorlatvezető mentorpedagógusok felkészítése2012. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. (6×10óra)  60 órás
 7. Választható képzések, amelyek a referencia-intézmény pedagógusközösségét a többségük által nem gyakorolt modernizációs területtel ismertetik meg (tantestületi képzés)2012. 08. 27. 28. 29. (3×10óra) 30 órás30 fő

 

 Szakértői, tanácsadói támogató szolgáltatások igénybevétele 

– Felkészülés a korszerű oktatásszervezési, tanulásszervezési

eljárások alkalmazását támogató pedagógiai környezet

elterjesztésére.

– A referenciaintézményi szerepre való felkészüléshez szükséges

fejlesztések támogatása

– Referenciaintézményként való működés kiépítésének támogatása

– Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozásának és

minőségbiztosításának támogatása

 

Az intézmény belső szakmai közreműködőinek fejlesztési tevékenységei

– A referenciaintézményi tevékenységeket irányító és ellátó team

kialakítása

– Működési rend kidolgozása (hányszor, milyen rendben, milyen erőforrások

biztosításával, felelősségi körök kialakításával fogadja az intézmény a

partnereit)

– Rendszeres szakmai nevelőtestületi műhelyek forgatókönyvének

kidolgozása

– Eljárásrend kidolgozása az intézmény “Jó gyakorlat”-ai átadására

– Értékelő lapok fejlesztések kialakítása, ill. ezek visszacsatolási

eljárásrendjének kidolgozása

Eszközbeszerzés: A támogatás másik része az eszközbeszerzés 1 db interaktív tábla és konferenciaterem kialakítása, melyekkel nevelő ? oktató munkánk színvonalát emeljük.

 A projekt zárását követően majd lehetősége lesz iskolánknak minősített referenciaintézménnyé válni, egy újabb minősítő eljárás során.

Referencia-intézmény meghatározása:

A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.

Regisztrált “Jó gyakorlataink”, melyeket az EDUCATIO “Szolgáltatói kosarába” töltöttünk fel:

1. Óvoda – iskola átmenet megkönnyítése az “Aranyos kóstolgató”

programmal

2. “Aranyos” DÖK programok: “Agymo-show”, “tréfás szaladgáló”

3. Adventtől karácsonyig projekt

4. Egészségmegőrző projekt a beiskolázás időszakában

Igyekszünk mások számára is bemutathatóvá tenni már régóta működő jó gyakorlatainkat.

Jó gyakorlat:

A közoktatás fejlesztésére vonatkozóan a ?Jó gyakorlat? olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésében megtapasztalható. Olyan innováció, oktatási, pedagógiai gyakorlat, amely az intézmény fejlesztőmunkáját az osztálytermi, illetve egyéni fejlesztési szintig pozitívan befolyásolja.

Jó gyakorlataink honlapunk “Jó gyakorlatok” menüpontjában láthatóak részletesen.


angol

English

Védőháló

Diavetítés

NFU ESZA Széchenyi Terv mtm Tehetségpont Ökoiskola Határtalanul európai iskolagyümölcs-program Digitális témahét xclass Fenntarthatósági témahét Digitális Témahét 2018 Digitális Témahét 2019 Digitális Témahét 2020

Minden jog fenntartva © 2014 Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Cím: 6000 Kecskemét, Lunkányi János u.10.

Telefonszám: 76/478-557, 76/508-333. Tel. és fax: 76/478-549

E-mail: igazgato@keszeiskola.hu

Készítette: Szabó András