fejlec

 

Tanulmányi verseny eredmények!

Tanulmányi verseny eredmények 2021-2022.

 

 

 

 “ARANYOS” KÓSTOLGATÓ

image001

2017 / 2018.

Képtalálat a következőre: ?iskolával kapcsolatos képek?

Óvoda-iskola átmenet megkönnyítése az ?Aranyos? Kóstolgató programmal ? JÓ Gyakorlat

image003image005image004

 

Szeretettel várunk Titeket és Szüleiteket aKecskeméti Széchenyivárosi

Arany János Általános Iskolába!

Képtalálat a következőre: ?iskolával kapcsolatos képek?

Érdemes eljönnöd hozzánk, mert megismerkedhetsz leendő osztálytársaiddal, a tanító nénikkel, izgalmas kézműves, dalos ? játékos foglalkozásokon vehetsz részt, a tornateremben szabadon játszhatsz, és nem utolsó sorban bepillantást nyerhetsz az iskola mindennapjaiba.

ISKOLÁNKRÓL

Iskolánk a Széchenyivárosban található, 1972-ben alakult. Hagyományos nyolcosztályos iskola, fő profilja a személyiségfejlesztés, nemcsak az oktatás, hanem a nevelés területén is.

Kiemelt oktatási területek:

¨anyanyelvi nevelés

¨természettudományos nevelés

¨egészséges életmódra nevelés

¨informatika

¨idegennyelv-oktatás

¨környezettudatos nevelés

Első osztályainkban az olvasás- és írástanítás a hagyományos hangoztató-elemző-összetevő módszerrel történik, mely a szótagoló olvasásra épül. Az alsó tagozatban az írás, olvasás, számolás alapjainak biztos megszerzését tekintjük alapfeladatunknak, amelynek során a gyermekek természetes érdeklődésére, a világ felé való nyitottságára építünk. Első és második osztályaink a kompetencia alapú programcsomagból tanulnak matematikából.

Iskolánkban emelt szintű matematikaoktatást biztosítunk heti 6 órában a felső tagozaton, melyet az alsós évfolyamokon matematika szakkörökkel, tehetséggondozó műhelyekkel, a 3. és 4. évfolyamon pedig sávos matematika órával lapozunk meg.

Emelt szintű idegennyelv-oktatás (angol, német) is folyik csoportbontásban heti 5 órában. Első osztályban heti 1 órában, 2. osztályban heti 2 órában van lehetőség az idegen nyelv tanulására, a 3. és 4. évfolyamon heti 3 órában, a felső tagozaton pedig heti 3, ill. 5 órában. A művészeti nevelés erősítésére a 3. és 4. évfolyamon bevezettük a sávos énektanítást.

Az emelt szintű idegen nyelv oktatása eredményeképpen egyre nagyobb számban tesznek alapfokú nyelvvizsgát tanulóink a 8. évfolyamon angol és német nyelvből. Korszerűen felszerelt digitális nyelvi laboratóriumban tanulhatnak tanulóink (DLL).

 Korszerűen felszerelt számítástechnika szaktanteremmel rendelkezünk, ahol a tanulók csoportbontásban tanulják az informatikát.

Az XCLASS multimédiás oktatóprogrammal tanulnak tanulóink a különböző tantárgyi órákon, valamint a tananyag elsajátítása során előtérbe került az interaktív tananyagok használata.

A TIOP pályázat kapcsán 13 interaktív táblát szereltek be a szaktantermekbe, kialakítottuk a multimédiás oktatótermet is. Sikerült kiépíteni az egész épületben az internet hálózatot.

A felső tagozaton évek óta részt veszünk a Családi életre nevelés és a Drogprevenciós programban. Az életvitel tantárgy hatékonyabb tanítása érdekében tankonyhát alakítottunk ki.

A tantestület innovatív munkájának eredményeképpen pozitív előminősített referenciaintézmény-jelöltté váltunk a kompetencia nevelés és oktatás területén. Ennek kapcsán rendszeresen járunk továbbképzésekre. Az elmúlt tanévekben iskolánk az infokommunikációs technológia (IKT) fejlesztőműhelyben tevékenykedett. A minősítés záró szakasza most van folyamatban.

Az elmúlt tanévben a kiemelkedő környezetvédelmi munkánk eredményeképpen sikerült megszereznünk az ÖKOISKOLA címet.

Az országos kompetencia mérések eredményei alapján matematikából és szövegértésből a 6. és 8. évfolyamon az országos szint felett teljesítettünk (lásd a táblázatot).

Az országos kompetencia mérések eredményei

2008. évi

eredmény

iskolai

2008. évi

országos

átlag

2009. évi

eredmény

iskolai

2009. évi

országos

átlag

2010. évi

eredmény iskolai

2010. évi

országos

átlag

2011. évi

eredmény iskolai

2011. évi

országos

átlag

szövegértés

 8. évf.

544

506

553

502

1651

1583

1622

1577

matematika

8. évf.

546

497

522

484

1691

1622

1686

1601

szövegértés

6. évf.

566

519

573

513

1544

1483

1560

1465

matematika

6. évf.

546

499

560

489

1520

1498

1569

1486

Képtalálat a következőre: ?iskolával kapcsolatos képek?

Az országos kompetencia mérések eredményei

2012. évi

eredmény iskolai

2012. évi

országos

átlag

2013. évi

eredmény iskolai

2013. évi

országos

átlag

2014. évi

eredmény iskolai

2014. évi

országos

átlag

2015. évi

eredmény iskolai

2015. évi

országos

átlag

szövegértés

 8. évf.

1600

1567

1636

1555

1598

1557

1616

1567

matematika

8. évf.

1680

1612

1722

1620

1650

1617

1644

1618

szövegértés

6. évf.

1526

1472

1578

1497

1546

1481

1508

1488

matematika

6. évf.

1551

1489

1548

1489

1506

1491

1499

1497

A nyolc- és hatosztályos gimnáziumba rendszeresen felvételiznek a tanulóink, és jelentős arányban nyernek felvételt. A nyolcadikos gyerekek többsége érettségit adó középiskolában tanul tovább. Nagy öröm számunkra, hogy volt tanítványainkról minden tekintetben pozitív visszajelzéseket kapunk.

Iskolánkban színes, változatos diákönkormányzati munka folyik. Színvonalas, maradandó élményt nyújtó rendezvényeket szerveznek tanáraink és diákjaink. A tanév során két alkalommal jelenik meg iskolaújságunk ?Irkalapok? címmel. A nyári szünetben évről évre táborozni mennek a természetet, túrázást kedvelő tanulóink és tanáraink.

     Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. Akkreditált Kiváló Tehetségpont iskolánk, amely címet 3 év után újra sikerült megszereznünk. Komplex tehetséggondozó programban veszünk részt, a nemzetközi tehetséghálózat részévé váltunk, Európai Tehetségpontok lettünk. Jelentős szakköri lehetőség vár iskolánkban a gyerekekre: énekkar, furulya, hangszeres zene, színjáték, képzőművész, néptánc, asztalitenisz, röplabda, kosárlabda, atlétika, tollaslabda, rögbi. Első osztályban szakköri, a későbbiekben tanfolyam jelleggel tanulhatnak sakkozni az érdeklődő diákok. Kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmódra, tanulóink több sportágban is országos helyezettek a Diákolimpián. Egy első osztályunkban működik a Sakkpalota képességfejlesztő program. A Pécsi Tudományegyetem kutatási programjában veszünk részt a MATHTER-MINDS/Lapot kérünk! Játékalapú eszközkészlet az élvezetes és eredményes matektanulásért fejlesztő program kapcsán.

Sokféle tanulmányi versenyben vesznek részt diákjaink, szép városi, megyei, területi és országos helyezések születnek folyamatosan a tanulmányi, sport és művészeti versenyek terén. Mi is szervezünk minden tanévben városi, megyei és regionális szintű versenyeket. Iskolánk indította el a Varjú Lajos Természettudományi Emlékversenyt 5-8. osztályosok számára, ahol évről évre tehetséges tanulók megmérettetésére nyílik alkalom. Az idei tanévben az emlékverseny 25. éves lesz, országos méretűvé és meghirdetésűvé vált. A 2014-2015-ös tanévtől kezdve a 2-4. évfolyamos tanulóknak elindítottuk az alsó tagozatos Arany János Matematikaversenyt. Fontosnak tartjuk a természettudományos versenyek keretében lehetőséget biztosítani a tehetséges tanulóknak, hogy tudásukat összemérjék, ugyanakkor olyan ismeretekre is szert tegyenek, amelyek elősegítik logikus gondolkodásukat, az ismeretek integrálását és gyakorlati alkalmazását. Ebben a tanévben nagy létszámú jelentkezés mellett szerveztük meg ötödik alkalommal az ?Aranyos? sakkbajnokságot, amely területivé szélesedett. Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen jelentős saját versenyeket tudtunk kifejleszteni iskolánkban.

    Munkánkat fejlesztőpedagógus és gyermekvédelmi felelős segíti. A tanév során szép, korszerű könyvtárba járhatnak tanulóink a szabadidejükben, ahol számítógépek állnak a rendelkezésükre internetezési lehetőséggel. Könyvtári órákat is szervezünk diákjaink számára.

Iskolába 5

Mit kínál az iskola?

¨Az ismeretet, tudást megalapozó tanítást a tanulás megtanításának stratégiájával

¨Óvodákkal való szoros együttműködést a könnyebb beilleszkedés érdekében

¨Iskolánkban szakmailag jól felkészült pedagógusok tanítanak

¨Reális követelményeket támaszt iskolánk a tanulókkal szemben, amely figyelembe veszi az egyéni képességek különbözőségét

¨Nagy múltú tehetséggondozó programunk évek óta biztosítja, hogy a tehetséget idejében felismerjük, és megfelelően gondozzuk

¨Versenyszellem kialakítását, versenyeztetést

¨Felzárkóztatást, korrepetálást, fejlesztést

¨A kulcskompetenciák fejlesztését minden tantárgy oktatása során

¨Sikeres továbbtanulást

¨A szabadidő hasznos eltöltését

¨A matematika és az idegen nyelvek emelt szintű tanulási lehetőségét

¨Jól képzett számítástechnikai tanárok foglalkoztatásával az informatikai ismeretek szilárd elsajátítását

¨Tanulmányi versenyeken való sikeres szereplést

¨A mindennapos sportolási lehetőséget

¨Szakkörök működtetését

¨Nyári táborok szervezését

¨Drámajáték alkalmazásával is segíti a személyiségfejlődést, a fantázia gazdagodását és a kreativitás kibontakozását

¨Fejlesztő pedagógus segíti a lassabban haladókat

¨Mozgásterápiát

¨Az iskola mindent megtesz annak érdekében, hogy a hozzánk kerülő elsősök szívesen, örömmel járjanak az iskolába, mert tudjuk, hogy ez az alapja az eredményes pedagógiai munkának

¨A tanulókkal való közös munkában a következetesség, a kölcsönös bizalom és tisztelet érvényesítésére törekszünk

Az intézményi Pedagógiai Programban meghatározott főbb céljaink:

¨a gyermekekben rejlő tehetség felismerése és kibontakoztatása

¨egyéni fejlesztés a képességek figyelembe vételével

¨helyes értékrend kialakítása

¨tehetséggondozás

¨boldog gyermekkor biztosítása

¨szülőföldünk szeretetére nevelés

¨a személyiségfejlesztő pedagógia közvetítése

¨kultúránk, hagyományaink ápolása

¨a család szeretetére, emberi kapcsolatok fontosságára való nevelés

¨tanórán kívüli szabadidős tevékenységek

A város társintézményeivel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, eljárunk a foglalkozásaikra és az általuk meghirdetett rendezvényekre és versenyekre.

  A szülői házzal való pozitív kapcsolatot elengedhetetlenül szükségesnek tartja az iskolánk a nevelőmunka során. Az évek óta jól működő szülői munkaközösséggel együtt szervezi meg a Szülők Nevelők Bálját. Az iskolánkban folyó nevelő- oktatómunkát nagymértékben segíti a Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány. Rendszeres anyagi támogatást nyújt az arra rászoruló tanulóknak az étkezés, táborozás, versenyzés területén.

  Megragadjuk a pályázati lehetőségeket, szépítjük, korszerűsítjük iskolánk belső és külső környezetét. Tárgyi felszereltségünk jónak mondható, az elmúlt évek alatt a tárgyi eszközök fejlesztése terén is nagy lépéseket tettünk meg. Az egész épületben kicserélték a nyílászárókat, lezajlott a fűtés és világítás korszerűsítése is. 2011 nyarán megtörtént a mosdók, toalettek, öltözők teljes felújítása, a burkolatok cseréje. Pályázat útján interaktív táblákkal szereltük fel tantermeink nagy részét, szponzori támogatással kiépítettük iskolánk egész területén az internethálózatot. Az iskola összes tantermében már új padok és székek találhatók. Az elmúlt évek alatt elkészült az iskola hátsó udvarán a korszerű műfüves pálya is. A DECATHLON ?Sportból a legtöbbet!? pályázat segítségével létrehoztuk a többfunkciós kültéri sportpályánkat.

A nevelőtestület távolabbi célként tűzte maga elé, hogy a jó hagyományokat megőrizve, hírnevét megtartva, pedagógiai optimizmussal nézzen a jövő elé

Kedves Szülők!

Az iskolába lépés gyökeres változást hoz a gyermekek életében. Feladatunk, hogy erre a fontos eseményre felkészítsük az óvodást annak érdekében, hogy az iskolakezdés örömteli és sikeres legyen, hiszen ez egy életre meghatározza a tanuláshoz való viszonyt.

A kicsiket ebben leginkább a pedagógus és a szülő elfogadó szeretete segíti.

Örülnénk, ha nem szorongva érkeznének az iskolába a leendő első osztályos gyerekek.

Nevelőink és dolgozóink mindent megtesznek annak érdekében, hogy iskolánk kellemes, családias légkörű legyen, tanulóink demokratikus szellemben, szép környezetben tevékenykedjenek.

Nem tévesztjük szem elől, hogy feladatunk az alapkészségek minél hatékonyabb kialakítása, tanulóink felkészítése az eredményes továbbtanulásra. Ezt kollégáink magas szintű felkészültsége, szakmai ismerete teszi lehetővé.                                                                                                                                 

A 2017-2018-as tanévben az alábbi tanítók tanítják majd iskolánkban a leendő elsős gyerekeket:

1.a  Szőkéné Szabó Gabriella osztályvezető tanító

Benéné Nagy Nóra tanító

1.b  Putnokiné Nagy Adrienn osztályvezető tanító  

Bohács Adrienn tanító

1.c  Tóth Andrea osztályvezető tanító

Várkonyi Csilla tanító

(Balról haladva: Szőkéné Szabó Gabriella, Benéné Nagy Nóra, Bohács Adrienn, Putnokiné Nagy Adrienn, Várkonyi Csilla és Tóth Andrea)

Jól felkészült, tapasztalt, gyermekszerető kollégák, akik nagy szeretettel várják a leendő első osztályosokat.

KARÁCSONYI KAVALKÁD

2016. december 17-én, szombaton 14 órától

Képtalálat a következőre: ?fenyőfa képek?

Játékos foglalkozások, amiket a tanítónők tartanak

a leendő első osztályosoknak. Színes programokkal várjuk a gyerekeket: lufi hajtogatás, arcfestés, ugráló vár, kézműves foglalkozások, interaktív játékok.

Várjuk a családokat!

?ARANYOS? BETEKINTŐ

image038

2017. január 31-én 17 órakor Lovrity Sándorné intézményvezető mutatja be szülőértekezlet keretében az Arany János iskolában folyó nevelő ?oktatómunkát, az intézmény tehetséggondozó programját.

A programot a szülőknek tervezzük.

Nyílt tanítási órák Szülők számára

Képtalálat a következőre: ?iskolával kapcsolatos képek?

2017. február 22.  9 óra matematika 

tanít:Tóth AndreaI. em. 11. (4.c)

2017. február 22. 10 óra magyar

tanít: Szőkéné Szabó Gabriella fszt. 03. (2.a)

2017. február 23.  10 óra matematika

tanít:Putnokiné Nagy Adrienn fszt. 06. (2.b)

2017. február 23.  11 óra 

tanít:Bodonhelyi Mariann német (3.o.) II. em. 26.

2017. február 23.  12 óra

tanít: Varga Rita angol (3.o.) II. em. 23.  

 

 

 

Játékos délutáni foglalkozások

 

Várjuk a gyerekeket az Arany János Általános Iskolába.

 A foglalkozásokat a leendő ?első osztályos? tanítók vezetik.

 

?Tarkabarka? délután ? Szőkéné Szabó Gabriella, Benéné Nagy Nóra tanítók

2017. január 25. 15 órakor

 

?Varázskuckó? délután ? Putnokiné Nagy Adrienn, Bohács Adrienn tanítók

2017. február 01. 15 órakor  

 

?Szivárvány? délután ? Tóth Andrea, Várkonyi Csilla tanítók

2017. február 15. 15 órakor

 

Egészségmegőrző projektnapok az ?Aranyban? Jó Gyakorlat

2017. február 17. péntek 16:00-tól 18:00-ig

 

?Játékos informatika? délután ? Reile Péter tanító

2016. dec. 12.; 2017. jan. 23.; febr. 13.; márc. 13.  15 órakor

 

Leendő elsősök ?gólya napja?: 2017. június 22.  9 órakor

 

 

Kívánjuk, hogy az iskolakezdés zavartalan legyen, s a betűvetés megtanulása során sok örömet találjanak gyermekükben!

 

 

 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK ISKOLÁNKBA!

 

 

                                                                                             Lovrity Sándorné                                         

                                                                                              intézményvezető

                                                                               és az  Arany János iskola tantestülete                                         

                                                                                                        

 

 

Elérhetőségeink:

 

Kecskeméti Széchenyivárosi                                 Telefon: 76/478-549; 76/478-557 (Fax is)

Arany János Általános Iskola

Kecskemét, Lunkányi János utca 10.

E-mail: aranyj@keszeiskola.hu                             Weblap: www.keszeiskola.hu/Arany

angol

English

Védőháló

Diavetítés

NFU ESZA Széchenyi Terv mtm Tehetségpont Ökoiskola Határtalanul európai iskolagyümölcs-program Digitális témahét xclass Fenntarthatósági témahét Digitális Témahét 2018 Digitális Témahét 2019 Digitális Témahét 2020

Minden jog fenntartva © 2014 Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Cím: 6000 Kecskemét, Lunkányi János u.10.

Telefonszám: 76/478-557, 76/508-333. Tel. és fax: 76/478-549

E-mail: igazgato@keszeiskola.hu

Készítette: Szabó András