fejlec

I S K O L A T Ö R T É N E T

iskolak1k2

 

 

 

 

 

 

Iskolánkról

Az iskola megépítését az 1960-as évek végén szinte gomba módon szaporodó lakásokba költözők iskoláskorú gyermekeinek nagy száma tette szükségessé. Az új városrész – a Széchenyiváros – első lakói 1968-ban költöztek lakásaikba. A 16 tantermes iskola indulását 1972. szeptember 1-jében határozták meg.

,,Közhelynek számít, hogy minden kezdet nehéz, de ezekből a közhelyekből, ha megfelelő teret kapnak, születnek meg a nagy gondolatok, elhatározások, majd a szép sikerek is” – írta Ujvári Lajos, iskolánk első igazgatója. Az épület ünnepélyes átadására, az iskola Molnár Erik nevének felvételére és az 1972-73-as tanév megnyitására egy időben került sor. Lassan kezdett kirajzolódni az iskola profilja, ami a matematikaoktatás és sport területén különösen megmutatkozott. 1982-től 1991-ig irányította és vezette iskolánkat Varjú Lajos, akinek hirtelen halála után tiszteletére évente megszervezzük a Varjú Lajos Természettudományi Emlékversenyt. Ez a rendezvény városi szintű versenyből megyei szintű versennyé nőtte ki magát. 1992-ben megbízott igazgatóként Farkas Lajos kezdeményezte az iskola névváltoztatását. A tantestület és a felettes szervek egyetértésével az intézményünk az Arany János nevet vette fel. Ettől az évtől kezdve minden évben Intézeti Napokat szervezünk. Szép programokkal tesszük emlékezetessé gyermekeink számára ezt a hetet. Az utóbbi két igazgató nevéhez fűződik a ,,Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány” létrejötte, amelynek legfőbb célja a hátrányos helyzetben élő, rászorult tanulók támogatása.

A szülők is megkedvelték időközben az iskolát, és kezdtük kinőni az épületet, ezért került sor 1995-ben – Váradi Zoltán igazgatósága alatt – az emeletbeépítésre. Így ha szűkösen is, de egy épületben van azóta is minden tanulócsoportunk. Intézményünk népszerűségét mutatja a beiratkozott elsős tanulók létszáma is. Ma már közel 800 tanuló, 31 tanulócsoport tanul nálunk. 1997-ben kezdődő tanévtől Nagyné Nyekita Ilona vezette az intézményt. A matematika és anyanyelv ápolása mellett egyre nagyobb teret kapott az idegen nyelv – angol és német – emelt szintű oktatása. Az idegen nyelv tanítását segítette angol cserekapcsolatunk Cowentry egyik iskolájával, és az évente szervezett kirándulás német nyelvterületre. Évről évre színesedik iskolánkban a szakköri paletta, sok lehetőség közül választhatnak a diákok. Ilyenek az énekkar, a néptánc, a képzőművészet, a moderntánc, számítástechnika és a sport több ágazata. Iskolánk tanulói nagy számban vesznek részt különböző szintű tanulmányi versenyeken, ahonnan értékes helyezésekkel térnek vissza. A város társintézményeivel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, eljárunk a foglalkozásaikra és az általuk meghirdetett rendezvényekre, versenyekre. Iskolánkban színes diákélet folyik. A szabadidő hasznos eltöltésére számtalan lehetőséget biztosítanak a diákönkormányzati programok. Ezek közül ma a gyerekek körében legkedveltebbek a Tátika, a diszkó, a kirakodó vásár, tréfás szaladgáló és az akadályverseny. A nyári szünetben évről évre táborozni mennek a természetet, túrázást kedvelő tanulóink és tanáraink. A nyolc- és hatosztályos gimnáziumba rendszeresen felvételiznek a tanulók, és jelentős arányban nyernek felvételt. A nyolcadikos gyerekek többsége érettségit adó középiskolában tanul tovább. A szülői házzal való pozitív kapcsolatot elengedhetetlenül szükségesnek tartja az iskolánk a nevelőmunka során. Az évek óta jól működő szülői munkaközösséggel együtt szervezi meg a Szülők Nevelők Bálját. 2007. július 1-jén 3 óvoda és 3 általános iskola integrációjaként létrejött a Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola. Az intézmény igazgatója Nagyné Nyekita Ilona lett. Az Arany János Általános Iskola intézményegység-vezetője Lovrity Sándorné, majd 2011 decemberétől ő a Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola megbízott igazgatója, fél  évvel később pedig 2012. szeptember 1-jétől kinevezett igazgatója. Tolnainé Kiss Gabriella 2012 / 2013-as tanévben az Arany János Általános Iskola megbízott intézményegység-vezetője. Az iskolák államhoz kerülésével új nevünk lett: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola. Intézményvezetője Lovrity Sándorné lett 2013. szeptember 1-jétől, az intézményvezető-helyettesek pedig: Tolnainé Kiss Gabriella és Huszka Józsefné. A nevelőtestület távolabbi célként tűzte maga elé, hogy a jó hagyományokat megőrizve, hírnevét megtartva, pedagógiai optimizmussal nézzen a jövő elé. 

Kiemelt oktatási területek:k3

– anyanyelvi nevelés

–  idegen nyelv oktatás

– természettudományos nevelés

– egészséges életmódra nevelés

–  informatika

Alsó tagozatban délelőtti tanítás folyik, délután minden évfolyamon szóló napközi működik. Az alsó tagozaton az írás, olvasás, számolás alapjainak biztos megszerzését tekintjük alapfeladatunknak, amelynek során a gyermekek természetes érdeklődésére, a világ felé való nyitottságára építünk. Első osztályainkban az olvasás, írás a hagyományos hangoztató-elemző összetevő módszerrel történik, mely a szótagoló olvasásra épül. 

Felső tagozaton délelőtti tanítás van, délután tanulószoba működik. Iskolánkban emelt szintű oktatás folyik matematikából heti 6 órában és idegen nyelvből (angol, német) heti 5 órában. Az emelt szintű idegen nyelv oktatása eredményeképpen egyre nagyobb számban tesznek alapfokú nyelvvizsgát tanulóink a 8. évfolyamon angol és német nyelvből. Munkánkat fejlesztőpedagógus, könyvtáros és gyermekvédelmi felelős segíti. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra: sportvetélkedők, röplabda, atlétika stb. Tanulóink több sportágban is országos helyezettek a Diákolimpián. Sokféle tanulmányi versenyben vesznek részt diákjaink, szép városi, megyei, területi és országos helyezések születnek évről évre.

 

k4k6

 

 

 

 

 

 

Mit kínál az iskola? 

– Az ismeretet, tudást alapozó megtanítás stratégiáját

– Óvodákkal való szoros együttműködést a könnyebb beilleszkedés érdekében

– Reális követelményeket támaszt iskolánk a tanulókkal szemben, amely figyelembe veszi az egyéni képességek különbözőségét

– Nagy múltú tehetséggondozó programunk évek óta biztosítja, hogy a tehetséget idejében felismerjük, és megfelelően gondozzuk

– Versenyszellem kialakítását, versenyeztetést

 -Felzárkóztatást, korrepetálást, fejlesztést

– Sikeres továbbtanulást

– A szabadidő hasznos eltöltését

– A matematika és az idegen nyelvek emelt szintű tanulási lehetőségét

– Jól képzett számítástechnikai tanárok foglalkoztatásával az informatikai ismeretek szilárd elsajátítását

– Tanulmányi versenyeken való sikeres szereplést

– A mindennapos sportolási lehetőséget

– Szakkörök működtetését

– Nyári táborok szervezését 

– Drámajáték alkalmazásával is segíti a személyiségfejlődést, a fantázia gazdagodását és a kreativitás kibontakozását

– Fejlesztő pedagógus segíti a lassabban haladókat

– Az iskola mindent megtesz annak érdekében, hogy a hozzánk kerülő elsősök szívesen, örömmel járjanak az iskolába, mert tudjuk, hogy ez az alapja az eredményes pedagógiai munkának

– A tanulókkal való közös munkában a következetesség, a kölcsönös bizalom és tisztelet érvényesítésére törekszünk    

Az intézményi Pedagógiai Programban meghatározott főbb céljaink:

– a gyermekekben rejlő tehetség felismerése és kibontakoztatása

– egyéni fejlesztés a képességek figyelembe vételével? helyes értékrend kialakítása

– tehetséggondozás

– boldog gyermekkor biztosítása 

– szülőföldünk szeretetére nevelés 

– a gyermekcentrikus, személyiségfejlesztő pedagógia közvetítése

– kultúránk, hagyományaink ápolása

– a család szeretetére, emberi kapcsolatok fontosságára való nevelés

– tanórán kívüli szabadidős tevékenységek  Az iskola dolgozói mindent megtesznek annak érdekében, hogy iskolánk kellemes, családias légkörű legyen, tanulóink demokratikus szellemben, szép környezetben tevékenykedjenek.

Nem tévesztjük szem elől, hogy feladatunk az alapkészségek minél hatékonyabb kialakítása, tanulóink felkészítése az eredményes továbbtanulásra. Ezt kollégáink magas szintű felkészültsége, szakmai ismerete teszi lehetővé.

IMG_0801

angol

English

Védőháló

Diavetítés

NFU ESZA Széchenyi Terv mtm Tehetségpont Ökoiskola Határtalanul európai iskolagyümölcs-program Digitális témahét xclass Fenntarthatósági témahét Digitális Témahét 2018 Digitális Témahét 2019 Digitális Témahét 2020

Minden jog fenntartva © 2014 Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Cím: 6000 Kecskemét, Lunkányi János u.10.

Telefonszám: 76/478-557, 76/508-333. Tel. és fax: 76/478-549

E-mail: igazgato@keszeiskola.hu

Készítette: Szabó András